نحوه نمایش:
  • روترمیکروتیک

    1,600,000 تومان

    روتر دستگاهی است که بسته های داده را در طول شبکه جابجا می کند .روتر ها معمولا در محل خروجی…